Politika ISM

Politika ISM

Hlavní prioritou společnosti je uspokojování potřeb zákazníků v požadovaných termínech a v požadované kvalitě výrobků a služeb při optimálních nákladech společnosti. Klademe důraz na postupy, které jsou šetrné z hlediska dopadu činnosti firmy a námi dodávaných produktů na životní prostředí, při současném minimalizování pracovních rizik a zvyšování efektivity výroby. Plnění těchto zásad spolu s udržením stávajícího rozsahu trhu a jeho rozšiřování zajistí ekonomický růst a prosperitu společnosti a tím i spokojenost našich zákazníků a zaměstnanců společnosti.

K naplnění této politiky přijala společnost následující závazky

  • Zákazník musí mít důvěru ve stabilní kvalitu našich služeb.
  • Ve všech fázích realizace zakázky uplatňujeme prevenci vad před jejich odstraňováním.
  • Optimálních výsledků dosahujeme výchovou, přípravou a motivací všech pracovníků. Výběr nových zaměstnanců provádíme podle kvalifikace a odborných schopností, znalostí a praktických zkušeností. Aktivně zapojujeme naše pracovníky do ochrany životního prostředí.
  • Kvalita námi prováděných činností a poskytovaných služeb má v naší společnosti hlavní a nejvyšší prioritu. Kvalita našich služeb je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím spokojenost zákazníků a vytváření dobrého jména společnosti. Z uvedených důvodů kvalitu ve společnosti trvale sledujeme, hodnotíme a dokumentujeme.
  • Zavazujeme se dodržovat při veškeré naší činnosti zákonné předpisy a relevantní normy.
  • Zavazujeme se k permanentnímu zlepšování environmentálního profilu a k prevenci znečišťování.
  • Zavazujeme se vytvořit a udržovat postupy k identifikaci, plánování a řízení environmentálních aspektů a hodnocení rizik při všech našich činnostech a u nabízených produktů a služeb s cílem minimalizovat dopady naší činnosti na životní prostředí a na bezpečnostní rizika pro pracovníky a okolí.
  • Zavazujeme se k šetrnému zacházení s přírodními zdroji, a to zejména při používání materiálů, energií, při nakládání s vodami a odpady. Z tohoto hlediska budou procesy, které mají vliv na životní prostředí analyzovány a zlepšovány.
  • Zavazujeme se pravidelně prověřovat a vyhodnocovat svůj systém managementu kvality, environmetálního managementu a managementu BOZP. K tomuto účelu stanovujeme prověřitelné cíle, kompetence a zdroje.
  • Zavazujeme se k neustálému zvyšování odborné úrovně a profesionality našich služeb zaváděním nových, vůči životnímu prostředí šetrných technologií, zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců a rozšiřování jejich poznatků o dopadech našich činností na životní prostředí, na ochranu zdraví a bezpečnost při práci.
  • Zavazujeme se vnést principy BOZP a ochrany ŽP do vztahů s našimi dodavateli – seznámit je s touto politikou, v rámci vzájemné spolupráce na našich pracovištích vyžadovat plnění našich bezpečnostních postupů i z jejich strany. Tuto politiku také sdělovat ostatním zainteresovaným stranám, které mají přístup na naše pracoviště.
  • Zavazujeme se k plnění požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 45001:2018 a trvalému zlepšování a zvyšování efektivnosti celého integrovaného systému, včetně vytváření a zavádění procesů pro projednání systému BOZP s pracovníky a jejich spoluúčasti na něm.

Politika ISM ke stažení